Voor inrichtingen in Europa, infrastructuur, transport en gebiedsontwikkeling spelen de IPPC-richtlijn (best beschikbare technieken, BBT), de Wet milieubeheer (milieuvergunning), de milieueffectrapportage (MER), het Activiteitenbesluit en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een rol.

Voor inrichtingen in het Caribisch gebied is het mileirechtelijk minder duidelijk en lopen de toepasselijke regelingen in de verschillende rechtsstelsels uiteen.

Daarnaast speelt Natuurbeschermingswetgeving een sterk gegroeide rol bij besluitvorming over plannen en projecten. .

Wij hebben ruime ervaring met het samenwerken met ecologische en technische specialisten als adviseur en advocaat als expert op het brede gebied van het milieurecht. Hierdoor kunnen wij in een vroeg stadium van uw project meedenken over het benoemen en onderzoeken van ecologische en milieutechnische belemmeringen en de opzet van onderzoeken teneinde de benodigde vergunningen te verkrijgen en te behouden.

Onze ervaring omvat ondermeer het bijstaan van energiebedirjven en projectontwikkelaars bij projecten met milieutechnische gevolgen. Hierbij hebben wij in een vroeg stadium geadviseerd omtrent de benodigde vergunningen en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken voor de diverse aanvragen. Uiteraard behoort het beheersen en voeren van juridische bezwaar- en (beroeps)procedures tot onze competenties. Wij hebben tevens ervaring met het adviseren van overheidsbedrijven betreffende aanbestedingsrechtelijke vragen. Daarnaast zijn wij betrokken bij de aanvraag van vergunningen voor de realisatie van windparken en het afstemmen van de vergunningvoorschriften op de eisen en wensen van ontwikkelaars met het doel de juiste randvoorwaarden te scheppen voor een uitvoerbaar project.