Bij het omgevingsrecht gaat het om dat deel van het recht dat instrumenten biedt voor het beleid inzake ruimtelijke ordening en de regels voor het gebruik van die instrumenten alsmede de milieutechnische en natuuraspecten. De Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), delen van de Woningwet, de onteigeningswet, de Tracéwet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet milieubeheer staan hierbij in Europees Nederlandcentraal.

Voor het Caribisch gebied gelden weliswaar dezelfde aspecten, maar is minder sprake van een geintegreerde benadering bij voorbereiding en vergunningverlening.

In dit kader staan wij u bij als het gaat om zaken als ruimtelijke plannen, structuurvisies, bestemmingsplannen, bouwvergunningen, exploitatieplannen, projectbesluiten, provinciale inpassingsplannen, streekplannen, tracébesluiten, natuurbeschermingsvergunningen, ontheffingen in het kader van natuurwetgeving.

Onze ervaring omvat het bijstaan als advocaat en adviseur van projectontwikkelaars, utilietietsbedrijven en andere overheidsbedrijven. Daarnaast zijn wij betrokken bij het wijzigen van ruimtelijke plannen en het aanvragen van ontheffingen nadat was gebleken dat het gebruik van een pand spanning opleverde met de bepalingen van het ruimtelijk plan.